Aan het strand in Nha Trang - Vietnam

Privacy policy

Stel je eigen rondreis samen

Privacy policy

Dagboek Reizen, uitvoerende reisorganisatie namens Reislust BV, hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dagboek Reizen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Dagboek Reizen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hierover hebt en/of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens bij het boeken van een reis

Op het moment dat je bij ons een reis boekt vragen wij om je persoonsgegevens.  Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de reis en worden door Dagboek Reizen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden, zoals het versturen van factuur en reisbescheiden;
 • Het vastleggen van dienstverleningen voor de reis, zoals hotels, huurauto’s, transfers, etc.;
 • Het boeken van internationale, regionale en lokale vluchten;
 • Communicatie betreffende de reis;
 • Het laten uitvoeren van de reis in het land van bestemming.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het retourneren van het ingevulde boekingsformulier.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Dagboek Reizen de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • Geslacht;
 • Geboorte datum;
 • Paspoort nummer;
 • Geldigheidsdatum paspoort;
 • Eventueel kopie paspoort*;
 • Eventueel kopie rijbewijs*;
 • Contactgegevens thuisblijvers**.

*Bij het maken van een kopie van je paspoort of rijbewijs adviseren wij de KopieID App van de Rijksoverheid te gebruiken! Let er op dat nooit meer dan de noodzakelijke gegevens vrij gegeven worden en geef nooit je BSN nummer door aan derde, tenzij absoluut noodzakelijk. 

** Tijdens het boekingsproces word je gevraagd om de volgende gegevens van thuisblijvers te verstrekken;

 • Naam;
 • Telefoonnummer.

Deze gegevens zijn noodzakelijk en gebruiken wij enkel in geval van een calamiteit. Wij gaan er van uit dat je de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben.

Je persoonsgegevens worden door Dagboek Reizen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. De gegevens van minderjarigen zijn enkel voor het boeken van een reis noodzakelijk en het invullen van het boekingsformulier door de ouders achten wij als toestemming om de gegevens van de kinderen te verwerken.

Verstrekking aan derden

Een deel van de persoonsgegevens die je aan ons geeft moeten wij aan derde partijen verstrekken, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de reis.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het vastleggen van dienstverleningen voor de reis, zoals hotels, huurauto’s, transfers, etc.;
 • Het boeken van internationale, regionale en lokale vluchten;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkerovereenkomst hebben afgesloten over het veilige omgaan met persoonsgegevens. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Buiten de EU

De aard van onze onderneming verplicht ons een deel van je persoonsgegevens met bedrijven buiten de EU te verstrekken. Om je reis in het land van bestemming vast te kunnen leggen heeft onze lokale vertegenwoordiger een aantal gegevens van je nodig.

Voor het vastleggen van je reis, het boeken van onder andere transfers en hotels verstrekt Dagboek Reizen de volgende persoonsgegevens aan bedrijven buiten de EU;

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Paspoort nummer;

In sommige gevallen, bij voorbeeld het huren van een auto tijdens de rondreis, verstrekt Dagboek Reizen aanvullende persoonsgegevens aan bedrijven buiten de EU, zo als;

 • Kopie paspoort*;
 • Kopie rijbewijs*.

* Bij het maken van een kopie van je paspoort of rijbewijs adviseren wij de KopieID App van de Rijksoverheid te gebruiken! Let er op dat nooit meer dan de noodzakelijke gegevens vrij gegeven worden en geef nooit je BSN nummer door aan derde, tenzij absoluut noodzakelijk. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen buiten de EU waar wij geen verwerkerovereenkomst hebben afgesloten.

Je persoonsgegevens worden door Dagboek Reizen en onze partner buiten de EU opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens bij offerteaanvraag

Indien je via onze website een offerte aanvraagt, worden je persoonsgegevens door Dagboek Reizen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het toesturen van de offerte
 • Contact opnemen (via email of telefoon) om de offerte en eventuele vragen en wensen te bespreken

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het invullen van het online formulier “stel je eigen reis samen”;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Dagboek Reizen de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;

Je persoonsgegevens worden door Dagboek Reizen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de periode dat de offerte nog niet is geaccepteerd dan wel geannuleerd.

Verwerking van persoonsgegevens bij het invullen van online contactformulieren

Indien je via onze website een contactformulier invult, worden je persoonsgegevens door Dagboek Reizen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Contact opnemen (via email of telefoon) om de reiswensen te bespreken.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het invullen van het online formulier “maak een afspraak” of “mailen met Dagboek Reizen” .

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Dagboek Reizen de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Naam
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;

Je persoonsgegevens worden door Dagboek Reizen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens voor nieuwsbrieven

Klanten van Dagboek Reizen ontvangen van ons geen reclame toegestuurd. Wij versturen enkel twee tot drie keer per jaar een informatieve nieuwsbrief. Dagboek Reizen verwerkt enkel je naam en e-mail adres ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de personen d.m.v. informatiemail en / of nieuwsbrief (digitaal).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het akkoord gaan met het ontvangen van onze nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstellingen bewaart Dagboek Reizen de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;
 • E-mailadres.

Je persoonsgegevens worden door Dagboek Reizen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is. Met elke nieuwsbrief en/of informatiemail krijgt men de optie om zich af te melden, waarna naam en e-mail adres uit onze administratie verwijderd worden.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Dagboek Reizen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Dagboek Reizen de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Je persoonsgegevens worden door Dagboek Reizen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Bewaartermijn

Dagboek Reizen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Verwerking van online gedrag op onze website

Via ons hosting bedrijf en met hulp van Google worden gegevens van online gedrag op onze website gemeten en opgeslagen. Hierbij worden geen persoonsgegevens geregistreerd of gedeeld. De gegevens worden gemeten aanhand van (een deel van) je IP adres. Voor meer informatie over wat en waarvoor dit gemeten wordt verwijzen wij je naar ons cookie beleid.  Ook je IP adres wordt veilig en volgens de Europese wetgeving gehandhaafd.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Dagboek Reizen van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Dagboek Reizen

Theo Thijssensingel

2652 HM Berkel en Rodenrijs

info@dagboekreizen.nl

Tel: 010-2237381

 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

 

Laatste wijziging: 25-04-2021

Waarom op reis met Dagboek?

 • Zeer persoonlijke benadering
 • Unieke ervaringen
 • Diepgaande kennis van bestemmingen
 • Klein en intiem
 • Snel en effectief

Ook bij Dagboek Reizen:

 • Altijd met volledige en actuele kennis van de bestemming
 • Altijd inspirerend en een unieke ervaring
 • Prachtige combinaties met andere bestemmingen

                                                 Travelife Partner logo

Dagboek Reizen committeert zich aan duurzaamheid    

bij Dagboek Reizen zijn wij ons bewust van de belangrijke rol die wij en onze klanten spelen in het beschermen en behouden van de vaak kwetsbare natuurgebieden op onze bestemmingen. Het is mede in onze verantwoording dat de lokale bevolking, de dieren en de natuur met respect behandeld worden.

Sinds de zomer van 2021 zijn wij trotse
Travelife Partner.

Kunnen wij je helpen?

Reizen,

        Mensen ontmoeten,

                                      Ontdekken

Op de thee bij Dagboek Reizen? >>
SGR
ANVR
Calamiteitenfonds
KLM
Tripadvisor
© Dagboekreizen Reis- en Boekingsvoorwaarden - Disclaimer - Copyright - Privacy - Cookies - Sitemap